Finland 80 år Vinter i Lappträsk (Foto NM 1995)
Festtal på Självständighetsdagen
den 6 december 1997
i Lappträsk

av Nils Mustelin

Finlands flagga

   Nils Mustelin
               www.mustelin.net
När jag växte upp i Åbo på 1930-talet var jag omgiven av vuxna släktingar som själva hade upplevat den 6 december 1917 och livfullt kunde skildra stämningarna och de kaotiska händelserna under åren närmast före och efter vår självständighetsförklaring. Den tiden är förbi. Av oss som i dag firar republiken Finlands 80-års dag är det relativt få som är födda före den 6 december 1917 – och ännu färre som kan besvara frågor om den tidens händelser med fänrik Ståls ord:
Jo, därom kan jag ge besked
om herrn så vill, för jag var med.

Det faktum att republiken Finlands födelse har flyttats från de personliga hågkomsternas sfär till historieböckernas blad gör det naturligtvis inte mindre viktigt att komma ihåg den och fira den – snarare tvärtom. Det finns i vår tid en utbredd historielöshet. Många människor inriktar hela sin uppmärksamhet på det som sker i nuet utan att ens tänka på att världen av i dag bara är en etapp i en komplicerad process som över huvud taget inte kan begripas om man försummar tidsdimensionen. Lyckligtvis finns det också en annan tendens i tiden: en strävan att söka sina rötter och på så sätt få ett historiskt perspektiv på sitt liv. Detta gäller nationer lika väl som individer.

Firandet av Finlands självständighetsdag varje år, med lite extra festivitas kring de traditionella jubileumsårtalen, är en hälsosam påminnelse om att inte glömma vår historia. Samtidigt tycker jag det är viktigt att komma ihåg att Finland inte föddes som ett oskrivet blad utan att vårt lands rötter går mycket längre tillbaka i tiden än åttio år.

En väsentlig del av vårt samhällsskick, vår lagstiftning och administration utformades under de långa århundraden då Finland växte fram som en allt viktigare del av den expanderande stormakten Sverige. Inte bara Lappträsks grannstad Lovisa utan också många andra städer i vårt land har ju grundats eller fått sina namn av svenska kungar och drottningar.

Den infrastruktur som hade byggts upp i Finland under den svenska tiden var säkerligen en förutsättning för att vårt land som ett storfurstendöme under den ryska kejsaren inte bara lyckades bevara sin autonomi utan också skapa sig en klart profilerad nationell identitet med egen valuta, egna frimärken, egna institutioner och inte minst en egen livskraftig kultur personifierad av sådana stormän som Snellman, Runeberg, Lönnrot, Topelius, Kivi, Gallén-Kallela och Sibelius. Att Finland trots det växande ryska förtrycket under slutet av autonomiperioden hade mognat till en nation framgår ju också av att vi redan år 1906, som första land i Europa, hade infört allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. När friheten sedan kom, i skuggan av den ryska revolutionen, var det alltså inte en ny nation som föddes utan en redan existerande nation som vann sin välförtjänta suveränitet och självständighet.

Allt detta bör finnas med i bilden när vi i dag firar de första åttio åren av vår självständighet, även om vi kanske i första hand tänker på allt det som har skett under dessa åtta årtionden.


Men ett jubileum är aldrig bara ett tillbakablickande. Då man under en lång vandring stannar upp vid en milstolpe och försöker överblicka den väg man vandrat, är det naturligt att också blicka framåt och planera den fortsatta vandringen. Den hjälp man härvid kan få av att analysera tidigare etapper och ta lärdom av såväl misstag som framgångar är viktig men samtidigt begränsad, i synnerhet om vandringen har fört en till ett landskap som i hög grad skiljer sig från det där man startade.

När det gäller den vandring genom tiden, som historien ju är, kompliceras situationen ytterligare av att sikten framåt är skymd. Vi kan inte se in i framtiden på samma sätt som vi kan betrakta det förflutna, men å andra sidan kan vi påverka den. Eller snarare: vi kan inte låta bli att påverka den, för det vi gör i dag har konsekvenser för morgondagen, vare sig vi har varit medvetna om dessa konsekvenser eller inte. Uppgiften att planera den fortsatta vandringen in i framtiden består därför av två element. För det första: att skapa en vision av den framtid vi finner önskvärd, inom det möjligas gränser. För det andra: att försöka bedöma, så gott vi kan, hur vi borde handla för att visionen skall bli verklighet – med andra ord, att försöka formulera en strategi.

Visioner av framtiden kan naturligtvis skapas på många olika nivåer. De flesta unga människor har väl en vision av hur de hoppas att deras eget liv skall gestalta sig. Många politiska ledare har haft ambitiösa visioner om sitt eget folks framtid – tyvärr ofta visioner som inte har harmonierat med visionerna i deras grannländer och som därför har lett till krig och förtryck. Men i vår tid börjar det bli allt mera klart, att hur viktiga och inspirerande dessa visioner på individ- eller nationsnivå än kan vara, när de är som bäst, så behövs det utöver och ovanför dem globala visioner, som omfattar alla människor på vår planet.

När jag i slutet av 1940-talet gick i gymnasialklasserna i den skola som då hette Svenska Klassiska Lyceum i Åbo hade vi som lärare i historia en vis gammal man, Carl Magnus Schybergson, som bl.a. var en av författarna till den lärobok i nya tidens historia som vi använde. Han brukade väcka förundran hos sina elever genom att då och då plötsligt yttra någon korthuggen fras, vars innebörd vi knappast riktigt förstod. En av hans älsklingsfraser har stannat i mitt minne i femtio år: "Jordklotet har blivit en politisk enhet."

Ett halvt sekel senare gäller det här i långt högre grad än just efter Andra världskriget. Jordklotet är i dag inte bara en politisk enhet utan bildar också en handelspolitisk, miljöpolitisk och kommunikationsteknisk helhet, som tack vare elektronikens och rymdteknologins enorma framsteg fungerar i realtid. Den är tillgänglig på alla nivåer i samhället, från statschefer och affärsmän till den vanliga medborgaren som tittar på TV-program via satellitantenner, ringer upp sina släktingar på andra sidan jorden eller surfar runt vår planet på internets vågor.

I takt med denna svindlande utveckling har det i rask takt vuxit fram ett allt mera omfattande och allt mera mångskiftande nätverk av internationella organisationer, både regionala och sådana som täcker hela jorden. Det internationella samarbetet är i dag en nödvändighet, som vi inte skulle klara oss utan, och det blir viktigare för varje år som går. En naturlig följd av detta är att de internationella organisationerna, för att kunna fungera, måste få ett allt större ansvar och därmed också allt större makt.


Den här integrationsprocessen leder ofrånkomligen till att nationalstaternas traditionella självständighet i vissa avseenden måste minska, något som ibland kan kännas smärtsamt men måste accepteras. De senaste åren är det naturligtvis vårt medlemskap i EU, Europeiska Unionen, som mest märkbart har påverkat förhållandena i vårt land – och när Finland om fem år firar sitt nästa jubileumsår som självständig stat, kommer vår valuta antagligen att heta euro.

Jag kan gott förstå att det för många kan kännas vemodigt att avstå från den finska marken, som en gång var en viktig symbol för vår nationella autonomi och sedan har tjänat oss under vår 80-åriga självständighet. Å andra sidan är det knappast vad som står på våra mynt och sedlar som skapar vår nationella identitet, utan snarare vår natur, vår livsstil, våra traditioner, vår vetenskap och vår tvåspråkiga kultur.

Också om det i dag är den europeiska integrationen som är mest aktuell för oss, så får vi inte glömma det allt viktigare globala perspektivet. Någonstans vid horisonten av den framtid vi kan överblicka, i ett tidsperspektiv om kanske två decennier eller ungefär vid den tidpunkt då vi firar vårt hundraårsjubileum som självständig stat, hägrar redan en global vision: en vision av en värld utan krig och folkmord, en mänsklighet som lever i balans med jordens begränsade resurser, ett världssamfund där folk med olika kulturbakgrund respekterar varandra och samarbetar i stället för att försöka utplåna eller förtrycka varandra.

När vi ser på världen av i dag, verkar denna vision utopistisk – men det gjorde också visionen av ett självständigt Finland under ofärdsåren för hundra år sedan eller visionen av ett integrerat Europa under järnridåns och det kalla krigets dagar.


Vilka strategier som behövs för att leda utvecklingen i riktning mot visionen av ett fredligt världssamfund kan vi ännu inte bedöma, men jag hoppas att vårt land under kommande årtionden skall delta aktivt och konstruktivt i det krävande arbetet på att utveckla dessa strategier. Detta ställer dock stora krav på oss, både i fråga om kunskaper och om attityder.

I bägge dessa avseenden har Finland ett gott anseende ute i världen. Från ett studieår i USA på 1950-talet minns jag att att de flesta amerikaner jag talade med kände Finland som Jean Sibelius och Paavo Nurmis hemland, men det som speciellt präglade deras bild av Finland var att vårt land hade betalat sina skulder. Under det gångna decenniet har jag arbetat med att organisera Finlands medverkan i europeiskt forskningssamarbete, och jag kan av personlig erfarenhet intyga att vårt land har en mycket god reputation också i 90-talets Europa. Finländsk vetenskap och teknologi är kända för pålitlighet och kvalitet, och man behöver inte vandra länge i någon större europeisk stad för att se namn som Nokia, Kone eller Valmet. Det är också allmänt känt att Finland har världens lägsta spädbarnsdödlighet och att vi bättre än många andra europeiska länder har kunnat lösa de problem som sammanhänger med förekomsten av folkgrupper med olika språk.

Men Finland kan inte bli vilande på sina lagrar. Det behövs nya kunskaper och nya teknologier för att lösa de stora globala problemen, och det är viktigt att finländsk forskning och produktutveckling håller sig i den internationella toppen. Men det behövs också en allmän breddning av kunskapsnivån, så att den vanliga medborgaren får ökad beredskap att kritiskt utvärdera den växande floden av information och inte minst att skilja mellan väl underbyggd kunskap och skickligt marknadsförd humbug. Detta är en central uppgift för grundskolan och gymnasiet men också för vuxenutbildningen på alla nivåer, enligt principen om livslångt lärande.

Men för att kunna skapa ett människovärdigt samhälle, både nationellt och i global skala, behöver ett folk också en etiskt högstående värdegrund. Speciellt de som nu är unga måste få lära sig vikten av tolerans och vidsynthet, kärlek till det egna kulturarvet i förening med en positiv nyfikenhet på främmande kulturer och språk, respekt för människovärdet och inte minst osjälvisk solidaritet med dem som lider nöd. Som ett vackert föredöme står här bonden Paavo i Runebergs dikt, när han efter flera år av missväxt ser skörden mogna gyllengul på sin åker, men ändå säger till sin hustru:

Blanda du till hälften bark i brödet,
ty förfrusen står vår grannes åker!

Att ge de unga en hållbar etisk fostran i denna anda är väl primärt hemmets sak men också en oerhört viktig uppgift för grundskolan. Tyvärr finns det färska belägg för att skolan inte helt har lyckats med denna uppgift. Jag tänker speciellt på en attitydundersökning som en forskare i Åbo, vid namn Osmo Virrankoski, har gjort genom att intervjua drygt 500 elever i grundskolans nionde klass i olika delar av vårt land. Enligt referat i tidningspressen för ett par dagar sedan visar undersökningen, att en femtedel av dessa tonåringar anser rasism vara en fosterländsk dygd samtidigt som de förhåller sig avvisande till Finlands medverkan i Förenta Nationerna och t.o.m. till bistånd åt utvecklingsländerna.

Även om en femtedel är en minoritet, är det enligt min mening en skrämmande stor minoritet, och Virrankoskis undersökning manar till mycket allvarlig begrundan och självkritik.

Med tanke på skolans roll både som kunskapsförmedlare och som fostrare av attityder är jag är övertygad om att vår skolas kvalitet är den viktigaste av alla de många faktorer som formar framtidens Finland – Finland som fosterland för oss själva och våra efterkommande och Finland som deltagare och påverkare i det internationella arbetet på att förverkliga de stora globala visionerna.


När den nya utbildningslagen träder i kraft, möjligen redan nästa år, kommer anvaret för grundskolan och gymnasiet i hög grad att överföras till de enskilda kommunerna i vårt land. Det blir ännu viktigare än förr att Finlands kommuner tar detta ansvar på djupaste allvar, som en utmaning att hålla visionerna levande och ge de unga en god start som medborgare i Finland och i världen.

Det nya skolningscentret i Lappträsk, som snart inleder sin verksamhet, är enligt min uppfattning ett övertygande bevis för att man i Lappträsk är medveten om detta ansvar. Jag önskar Lappträsks invånare – och alla andra närvarande – en glad och uppbyggande fortsättning på Finlands 80-åriga självständighet!


Denna sida har senast ändrats 6.9.2002
Kommentarer och frågor är välkomna per e-post: nils.mustelin@dlc.fi