Vintergatan
kan vänta
Medeltidens världsbild enligt en teckning av Camille Flammarion
En radiobetraktelse
från år 1982

av Nils Mustelin

   Nils Mustelin
               www.mustelin.netVinjett: Medeltidens världsbild enligt en teckning av den franske astronomen och författaren Camille Flammarion
(teckningen senare färglagd)
Inledningsmusik: Gregoriansk sång

Medeltiden känns i dag mycket avlägsen. Ändå tror jag att många av våra attityder till människan, livet och universum går tillbaka till den världsbild, som nådde sin höjdpunkt i medeltidens Europa. Det var en färgstark världsbild – en egendomlig blandning av antik astronomi, kristen teologi och folklig vidskepelse.

Fysiskt sett var medeltidens universum mycket litet. Det bestod egentligen av bara två delar: himmelen och jorden. Jorden vilade tung och orörlig i universums centrum. Himlen var ett invecklat maskineri av genomskinliga kristallsfärer, som förde solen, månen och planeterna i deras banor kring jorden. Den yttersta sfären var himlafästet eller firmamentet, det synliga världsalltets gräns, utsmyckat med fixstjärnornas glittrande ljuspunkter.

Firmamentet antogs vara ogenomskinligt och utanför dess valv förlade man Guds och de saligas boningar. Någonstans inne i jorden hade motståndaren sitt högkvarter. Och mellan dessa två motpoler, mellan Gud och Djävulen, byggde den medeltida fantasin upp en fantastisk – rentav byråkratisk – hierarki av änglar och demoner, som det gällde att försöka påverka med böner eller magiska konster. Också människan ingick på ett naturligt sätt i den har hierarkin – hon var ju Guds egen avbild som var satt att råda över jordens djur och växter men hade fallit i synd till följd av Djävulens list. Människan hade inte bara fysiskt sin plats i universums centrum, hon stod också i centrum för den ständiga maktkampen mellan Gud och Djävulen.

Medeltidens universum var alltså mycket litet. Men det var också mycket ungt. Ingen tvivlade på att himmelen och jorden hade skapats exakt enligt beskrivningen i Första Mosebok, på sex dagar à 24 timmar. Och med stöd av olika tidsuppgifter i Bibeln räknade man ut att skapelsen måste ha ägt rum för några få tusen år sedan. Mest känd blev den irländska 1600-tals biskopen James Usshers beräkning, enligt vilken världens skapelse hade inletts den 18 oktober år 4004 före Kristus och avslutats den 23 oktober samma år.

Men redan på 1500-talet började det medeltida världssystemet knaka i fogarna, närmare bestämt år 1543, då Nikolaus Kopernikus publicerade sin bok De revolutionibus orbium coelestium (Om himlakropparnas kretslopp). Jag har alltid fascinerats av att titeln på Kopernikus' verk innehåller det latinska ordet "revolutio", som betyder kretslopp men också kan tolkas som revolution. Det var nämligen en revolution som Kopernikus satte i gång – en revolution som har fortgått ända in i vår tid och som dramatiskt har förändrat hela vår uppfattning om världen och om oss själva.

I första hand var det universums rumsliga struktur som drabbades. Jorden förlorade sin trygga, dominerande plats i alltets centrum och degraderades till en vanlig planet i kretslopp kring den mer än hundra gånger så stora solen. Men det här var bara början. Snart insåg man att fixstjärnorna inte kunde vara några ljuspunkter på ett tämligen närbeläget firmament: stjärnorna måste vara enorma lysande kroppar belägna på avstånd överstigande all mänsklig fattningsförmåga – de måste vara fjärran solar utspridda i en rymd utan gränser.

I dag vet vi att vår sol är en alldeles vanlig stjärna, en av de minst 200 miljarder stjärnor som bildar vår diskusformade spiralgalax, Vintergatan. Solen har inte heller någon central plats i den här mäktiga arkipelagen av stjärnor – med sitt följe av planeter befinner den sig långt ute i Vintergatans yttre regioner och behöver hundratals miljoner år för att kretsa ett varv kring den stora virvelns nav.

Vi vet också att Vintergatan inte är den enda galaxen i universum. Med modern astronomisk teknik kan man fotografera miljoner och åter miljoner galaxer, somliga större, somliga mindre än vår egen vintergata. Och på samma sätt som stjärnorna bildar galaxer, bildar galaxerna i sin tur galaxhopar som kan bestå av upp till tiotusen enskilda galaxer. Vår vintergata befinner sig i utkanterna av ett enormt system av galaxer, som astronomerna kallar den "lokala superhopen".

Sannerligen: vårt jordklot, som en gång troddes vara universums centrum, har reducerats till ett mikroskopiskt dammkorn i ett världsallt uppbyggt av galaxhopar.

Men den fortgående kopernikanska revolutionen har inte bara sprängt den medeltida världsbildens snäva rumsliga ramar – den har också öppnat lika svindlande tidsperspektiv. Det finns i dag en mängd iakttagelser som tyder på att all den materia och all den strålning, som är universums byggstenar, någon gång för 15 à 20 miljarder år sedan var samlad i ett tillstånd av ofattbart hög täthet och temperatur – kanske i en punkt utan utsträckning.

Hur det här så kallade singulära tillståndet uppstod kan vetenskapen inte säga någonting om. Men man vet allt mera om vad som sedan hände. I en urexplosion, som ofta kallas Big Bang, den stora smällen, föddes vårt universum och började utvidga sig. Och det utvidgar sig fortfarande – vi lever i ett universum som under årmiljardernas lopp har blivit allt större och allt glesare.

Så småningom bildades galaxerna och de första stjärnorna, för cirka 10 till 12 miljarder år sedan. l vår vintergata finns en del av den första generationens stjärnor ännu kvar. Men många stjärnor var mera kortlivade – de genomlöpte sitt levnadslopp på några få miljoner år, förintades i supernova-explosioner och blev sedermera råmaterial för nya stjärngenerationer. När Vintergatan var hälften så gammal som den är nu, för knappt fem miljarder år sedan, tändes den speciella medelstora stjärna som vi kallar solen. Och tillsammans med solen föddes dess följe av planeter, av vilka vår jord är en.


Carl Nielsen: Sinfonia Espansiva, sats 1

Astronomins enorma framsteg från Kopernikus och fram till vår egen tid har dock inte bara betytt nya kunskaper om världsalltet, om dess uppbyggnad och dess historia, utan också ett helt nytt sätt att förhålla sig till skeendena i universum. Den magiska tolkningen av naturföreteelserna fick så småningom ge vika för ett naturvetenskapligt synsätt. Det här innebar inte nödvändigtvis att man avskaffade Gud – men man insåg att det var ofruktbart att åberopa gudomliga eller andra övernaturliga ingripanden som förklaring till allt som man inte förstod. Bara genom att utgående från noggranna iakttagelser söka efter orsakssammanhang och lagbundenheter kunde man bygga upp systematiska kunskaper och få en inblick i universums struktur.

I mitten av 1800-talet ledde det naturvetenskapliga synsättet till en annan stor omvälvning i människans uppfattning om sin plats i naturen. Också den här gången var det en bok som utlöste revolutionen: Charles Darwins år 1859 publicerade verk On the origin of species through natural selection (Om arternas uppkomst genom naturligt urval).

Numera är det helt klarlagt att alla djur och växter på jorden har utvecklats från mycket primitiva förfäder genom gradvisa förändringar under årmiljonernas lopp. Livets uppkomst för ungefär 4 miljarder år sedan är ännu höljd i dunkel. Men man börjar komma underfund med de mekanismer som kan ha lett till att små molekyler efter hand kombinerade sig till allt större, tills resultatet blev oerhört komplicerade små kemikaliedroppar med förmåga att kopiera sig själva – att föröka sig. Och sedan känner vi åtminstone i stora drag hur små och primitiva encelliga varelser under ett par miljarder år utvecklades till större och mera avancerade encelliga varelser, tills evolutionen för ungefär 600 miljoner år sedan sköt fart också på makronivå och så småningom frambragte en nästan ofattbar rikedom av ständigt skiftande djur- och växtarter.

Den här kartläggningen av livets långa historia på vår planet har för många varit mycket svårare att acceptera än alla andra naturvetenskapliga framsteg. Man har upplevat det som djupt förnedrande att människan inte alltid har varit människa – att vår stamtavla inte börjar med Adam och Eva utan sträcker sig ner till encelliga mikroorganisnier i jordens urhav. Speciellt svårt har det varit för alla dem, som har velat hålla fast vid att Bibelns skapelseberättelse är ett exakt referat av universums och jordens uppkomst.

För min egen del finner jag det inte alls förnedrande utan tvärtom djupt fascinerande att stå framför en spegel och begrunda mina rötter. En stor del av min biokemi, t.ex. den genetiska koden i mina celler, går antagligen tillbaka ända till mina encelliga förfäder. Blodet som strömmar i mina ådror är en ersättning för själva oceanen, som inneslöts i mina tidiga flercelliga förfäders kroppshålor. Många grunddrag i min anatomi har jag fått i arv av de mera avancerade förfäder, som var fiskar i silurtidens hav – t.ex. min långsträckta kroppsform med en ledad ryggrad, mitt beninkapslade huvud med rörlig underkäke och mina två linsförsedda ögon. Mina fyra extremiteter – två armar och två ben – är av något senare datum: dem har jag ärvt av de dristiga lungfiskar som med hjälp av fyra kraftiga kvastfenor började kravla sig genom fuktig dy från sjö till sjö och så småningom gav upphov till groddjuren. De innersta delarna av min hjärna fick antagligen ungefär sin nuvarande utformning hos mina reptilförfäder. Och rätt nyligen, när mina apliknande förfäder svingade sig från gren till gren i trädkronorna i Afrika, fick mina händer sin utomordentligt användbara form med en motställd tumme.

Jag är alltså ett monument över försvunna livsformer. Och jag känner en djup vördnad för alla dessa mina förfäder, som under högst varierande livsbetingelser så småningom har utvecklat alla de fysiologiska och anatomiska särdrag som nu bildar mig, en människa. Vetskapen om dessa mina rötter ger mig också en intensiv känsla av samhörighet med alla djur och växter på vår planet – jag är en liten kvist på det mäktiga evolutionsträd som omfattar jordens alla döda och nulevande organismer. Djurens lösenord i Rudyard Kiplings Djungelboken ekar i mina öron: "Vi är av samma kött och blod, ni och jag." På den biokemiska nivån är vi alla variationer på ett och samma tema, DNA-molekylernas tema.


Josef Haydn: Symfoni nr 103 Ess-dur, sats 4

De som av känslomässiga eller andra irrationella skäl har svårt att acceptera vår långa och skiftesrika historia, påstår ofta med ett stänk av irritation i rösten att en så otroligt ändamålsenlig och komplicerad varelse som människan inte kan ha uppkommit genom "slumpens blinda spel". Den här protesten bygger dock på okunnighet om evolutionens mekanismer.

Utvecklingens centrala drivkraft är ju adaptionen, anpassningen till rådande förhållanden. Råmaterialet är visserligen slumpmässiga mutationer, men anpassningen är till sitt väsen slumpens motsats. I ett ständigt skiftande ekologiskt växelspel mellan olika djur- och växtarter tvingar den fram nya och ofta mera komplicerade anatomiska konstruktioner, som totalt avviker från det som man skulle vänta sig utgående från slumpens enkla lagar.

Däremot måste det medges att evolutionsprocessen som helhet är slumpmässig i den bemärkelsen, att den är en lång kedja av små steg som är mycket känsliga för miljövariationer. Och varje liten kursändring kan på längre sikt ge dramatiskt avvikande resultat.

Jag har ibland lekt med den tanken, att någon företagsam bläckfiskart för några hundra miljoner är sedan skulle ha följt sina släktingar sniglarna upp på landbacken och därigenom fått stimulans till en allt högre utveckling av nervsystemet och hela anatomin. Om det hade gått så, skulle ryggradsdjuren kanske aldrig ha fått en chans att göra sig gällande. Djurlivet på vår planet skulle kanske i dag helt domineras av krypande och hoppande och flygande bläckfiskättlingar, lika mångskiftande som vår tids fåglar och däggdjur. Och möjligen skulle någon speciellt intelligent art redan för länge sedan ha byggt upp en högtstående molluskcivilisation, vars filosofer skulle skratta gott åt den löjliga tanken, att intelligens skulle kunna uppstå i en så primitiv utvecklingslinje som ryggradsdjurens ...

Det här kan mycket väl ha inträffat på någon annan av universums oräkneliga planeter. Men här på jorden gick det som det gick: det blev inte en mollusk, utan en ättling till havets ryggradsförsedda fiskar, som började kalla sig skapelsens krona och Guds avbild på jorden.

I sin politiska satir Animal Farm (Djurfarmen) låter George Orwell de härskande djurklasserna kreera ett slagord som har blivit berömt: "All animals are equal, but some animals are more equal than others." (Alla djur är jämlika, men somliga djur är mera jämlika än andra). När jag tänker på människan jämförd med de andra djuren på jorden skulle jag vilja travestera det här citatet på följande sätt: Alla djur är enastående – men människan är mera enastående än de andra.

Biologiskt sett är människan, Homo sapiens, ett djur bland alla andra – och ur biokemisk synvinkel nästan en tvillingbror till schimpansen. Men någonstans på vägen från apa till människa passerade vi en gräns, där en liten förändring i hjärnans fysiologi utlöste en avgörande förändring i den intellektuella förmågan. Intelligensen nådde en nivå som möjliggjorde uppfinnandet av symboliska språk, med ord av godtycklig betydelse. Språket stimulerade det abstrakta tänkandet – idéer, kunskaper och traditioner började strömma från individ till individ, från generation till generation, i form av ett kulturarv. När det talade språket kompletterades med skrivna tecken, som kunde lagras utanför människohjärnan, växte strömmen till en lavin. En helt ny typ av evolution tog sin början – den kulturella evolutionen som på några tiotal tusen år skulle förändra människans villkor till oigenkännlighet.

De växande kunskaperna gav nämligen också människan en allt större makt över naturen. Hon bröt sig ut ur den ekologiska nisch där den biologiska evolutionen hade placerat henne. Hon började odla jorden och uppföda husdjur. Hon lärde sig att utvinna metaller ur bergen, hon uppfann allt bättre arbetsredskap och maskiner. Hon började utnyttja den solenergi som hade bundits av gröna växter under långa årmiljoner och lagrats i jorden som stenkol och olja.

Alla djur och växter på jorden har en lång biologisk utvecklingshistoria bakom sig. Men bara människan har dessutom en egentlig historia, en historia som hon själv – vi själva – har skapat, en historia som vi med ökande kunskaper och växande makt har fått allt större möjligheter att styra. Vi kan ta lärdom av det förflutna, vi kan förutse följderna av våra handlingar, vi kan välja vilken väg vi vill gå.

Det här ger oss ett enormt ansvar. Ett ansvar för oss själva och våra efterkommande, ett ansvar för vår planet och för allt som lever på den. Kan vi leva upp till detta ansvar – eller har vi redan begått så ödesdigra misstag, att vår frihet att välja har glidit oss ur händerna?

Det är naivt att förneka de välsignelser som kunskapen och kunskapens tekniska tillämpningar har skänkt mänskligheten. Utan den teknologiska utvecklingen skulle vi ännu leva som stenåldersmänniskor, och mycket av det ädlaste som den mänskliga kulturen har frambragt skulle aldrig ha kunnat förverkligas.

Men det är lika naivt att vägra att inse all den skada, allt det mänskliga lidande, som en vildvuxen och missbrukad teknologi har åstadkommit. Och speciellt under de allra senaste årtiondena har situationen tillspetsats ända därhän, att vår fortsatta existens inte längre är självklar.

Den explosiva industrialiseringen i de rika länderna har medfört en utarmning av jordens råvaru- och energireserver. Vi börjar se bottnen i naturtillgångarnas ymnighetshorn samtidigt som vi märker hur allvarligt vi har skadat miljön. I de fattiga länderna lever hundratals miljoner människor i ständig hungersnöd, åtminstone delvis som en följd av att fjärran, rika länder upprätthåller sin teknologiska levnadsstandard på deras bekostnad. Krigsindustrin slukar allt större delar av mänsklighetens andliga och materiella resurser – resurser som skulle kunna användas för att skänka miljarder lidande och hungrande människor en människovärdig tillvaro.

Men den moderna krigsindustrin är inte bara människans genom tiderna största slöseri med jordens begränsade tillgångar. Den har dessutom gett 1900-talets människa en makt som ingen levande varelse tidigare har haft på jorden: makten att förinta sin egen art och samtidigt utplåna en stor del av de djur- och växtarter som vi delar denna planet med. Och det här är inte bara någon avlägsen, teoretisk möjlighet: risken för ett globalt kärnvapenkrig hänger i dag som ett Damokles-svärd över oss alla, med spetsen riktad mot Europas hjärta.

Det är knappast någon tröst att det tredje världskriget kanske skulle klaras av på några timmar: några knappar trycks in i underjordiska kontrollrum i öst och i väst – svärmar av missiler stiger upp ur u-båtar och silor och sätter kurs mot sina mål med den moderna teknologins hela precision – svampformade moln stiger upp över den ena storstaden efter den andra. Och så följer den långa tystnaden då de få som överlevde har alla skäl att avundas dem som fick dö genast.


W.A. Mozart: Pianokonsert nr 23 A-dur, sats 2

Några år efter Hiroshimas och Nagasakis förintelse skrev Arthur C. Clarke en intensiv liten novell, If I ever forget thee, oh Earth (Om jag någonsin glömmer dig, o jord). Huvudpersonen är en tioårig pojke, Marvin, som är född på månen och bosatt vid det stora astronomiska observatoriet på månens baksida. Novellen börjar med att Marvin för första gången i sitt unga liv får lämna observatoriet. Hans far tar honom med sig på en lång resa med månbil. De kör genom det ödsliga månlandskapet tills jorden stiger upp över horisonten framför dem, som en ofantlig skära. Jordens solbelysta del ser precis ut som på de vackra bilder som Apollo-astronauterna har gett oss. Men när Marvins ögon vänjer sig vid det bländande jordskenet märker han att jordens nattsida inte är fullkomligt mörk: landmassorna glöder med ett svagt fosforescerande ljus, den döda jorden är ännu radioaktiv efter de kärnvapenexplosioner som reducerade rnänniskosläktet till en handfull månkolonister. Marvin förstår nu varför han aldrig kommer att få besöka sina fäders hemplanet. Men kanske hans barn eller hans barnbarn ...

I allmänhet är Clarke dock optimist. Hans roman Prelude to spacc (Preludium till rymden) avslutas med en epilog, som har vissa ytliga beröringspunkter med den novell som jag just refererade. Här är det en amerikansk historiker, professor Alexson, som står vid sitt fönster på månen och betraktar jorden. Också han är dömd till livslång exil – han har nämligen ett allvarligt hjärtfel och kan inte leva under jordens starka tyngdkraft.

Det tjugonde århundradet går mot sitt slut – timme för timme skrider nyårsnatten fram över det långsamt roterande jordklotet. Och professor Alexson mediterar över det sekel som har gått och det sekel som kommer:

"Professor Alexson kände ingen saknad då han tog farväl av det döende seklet: framtiden var alltför full av under och löften. Än en gång seglade stolta skepp mot okända länder och förde med sig frön till nya civilisationer som i sinom tid skulle överträffa de gamla. Rusningen till de nya världarna skulle bryta sönder de kvävande fördämningar som hade förgiftat nästan halva århundradet. Murarna hade rivits ned, människorna kunde vända sin energi utåt, mot stjärnorna, i stället för att bekämpa varandra.

Bort från den andra mörka tidsålderns fruktan och elände, bort – måtte det bli för alltid! – från skuggorna av Belsen och Hiroshima, gick världen nu mot en strålande soluppgång. Efter femhundra år hade renässansen åter kommit. Den gryning som mot slutet av den långa månnatten skulle blixtra fram över månens Apenniner skulle inte bli mera glänsande än den nya tidsålder som nu hade fötts."

Det här skrev Clarke år 1947, för 36 år sedan. Då var det kanske ännu möjligt att tro att mänskligheten redan år 2000 skulle ha kommit ut ur den nuvarande katastrofkursen och vara på väg mot en ny renässans. Så optimistiska kan vi inte vara i dag, när bara 17 år är kvar till sekelskiftet. Men tidsfaktorn är av underordnad betydelse – den stora frågan är ju om vi över huvud taget, innan det är för sent, kommer att kunna ändra kursen och åter börja tro på en ljus framtid.

Om någon frågar mig "Tror du att mänskligheten kommer att utplåna sig själv inom de närmaste decennierna?", svarar jag utan en sekunds tvekan "Nej. Jag vet att det skulle kunna ske – men jag kan inte tro att det faktiskt kommer att ske." Men samtidigt måste jag ärligt bekänna, att jag inte själv vet i vad mån den här optimismen bygger på en realistisk tolkning av tidens tecken – och i vad mån den helt enkelt grundar sig på att jag inte kan uthärda tanken på människosläktets och den mänskliga civilisationens undergång.

En sak är i alla fall säker. Också om vi – som jag tror och hoppas – lyckas undvika den yttersta katastrofen och kan börja bygga upp en bättre värld, så har vi några mycket tunga decennier framför oss. Det tar tid att bryta sönder den individuella egoismens och den nationella chauvinismens trollcirkel. Och även om den goda viljan växer sig allt starkare och den globala solidariteten blir en allt viktigare faktor att räkna med, är jag rädd för att vi länge ännu måste leva i fruktan för det ödesdigra felsteget. Men också fruktan kan leda utvecklingen i en uppbyggande riktning när den förenas med insikten om att t.o.m. mycket stora uppoffringar är bättre än den totala förintelsen.

En gång i våras såg jag i TV några glimtar av en demonstration mot kärnvapen någonstans i U.S.A. En av affischerna har stannat i mitt minne: "Give our children dreams – not nuclear nightmares" (Ge våra barn drömmar – inte kärnvapen-mardrömmar). Vi får inte avstå från våra drömmar om en bättre värld. Men vi måste drömma med öppna ögon. Vi måste frigöra oss från de sista illusionerna om att vårt öde ligger i högre makters händer – vi måste basera våra drömmar på kunskaper om naturens lagar och inte minst på kunskaper om oss själva.

I det långa perspektivet tror jag att vår utveckling kommer att påverkas inte bara av vår ställning här på jorden utan också av vår ställning i världsalltet. Kanske får vi en dag veta att vi inte är ensamma utan omgivna av ofattbart avancerade civilisationer, som är villiga att dela med sig av årmiljoners kunskaper och visdom? Då kan man bara hoppas att vi kan finna vår egen nisch i Vintergatans interstellära kulturutbyte – och kanske rentav själva har någonting att se.

Om vi däremot av någon naturens nyck är de enda intelligenta varelserna i hela Vintergatan, kan det tänkas att vi så småningom kommer att sprida oss från stjärna till stjärna och grunda nya mänskliga civilisationer i skenet av främmande solar. Då är vårt fortbestånd tryggat – om någon av dessa civilisationer går under, finns det andra som bär det mänskliga kulturarvet vidare genom årmiljonerna. Och kanske kommer somliga av dessa sinsemellan allt mera avvikande mänskligheter att bevara en urgammal legend – en sällsam berättelse om att människan en gång i tidernas morgon uppstod på en numera bortglömd planet som kallades jorden?

Men detta är science fiction. Vintergatan kan vänta, tills vi här på jorden har visat att vi är vuxna vårt ansvar – som människor.


EFTERSKRIFT

Den här texten skrev jag våren 1982 på beställning av den kända radiomannen Hannu Taanila, som då producerade en serie där olika personer i rätt så långa inlägg (cirka 45 minuter) redogjorde för sin syn på livet under den gemensamma rubriken Ihmisenä maassa ja maailmankaikkeudessa (Som människa på jorden och i världsalltet).

Taanila översatte sedan min text till finska och jag läste upp den i radion på Långfredagen 1982 (jag vill minnas att det var en direktsändning). Senare fick jag också göra en version på svenska, och det var då producenten fick den briljanta idén att ersätta den långa originaltiteln med inledningsorden till den sista meningen: Vintergatan kan vänta.

Under den titeln publicerades texten också i Svenska Folkskolans Vänners kalender för år 1983.


Denna sida har senast ändrats 6.9.2002
Kommentarer och frågor är välkomna per e-post: nils.mustelin@dlc.fi