Empiirinen tutkimus

(engl. empirical reseach). Kuten filosofia myös tieteellinen tutkimus alkaa ihmettelystä: Millainen maailma on? Miten se toimii? Yksin yhden tutkijan tai edes tutkimusryhmän on mahdotonta vastata tällaisiin kysymyksiin. Tutkijat pyrkivätkin vastaamaan jonkin erityistieteen kuten fysiikan, psykologian tai antropologian parissa ilmenneisiin kysymyksiin. Tällä tavoin he tuottavat aineistoa maailmaa koskevaa kokonaisnäkemystä varten. Vastaamisessa tutkijat hyödyntävät empiiristä eli havaintoihin perustuvaa tutkimusta.

Empiirisessä tutkimuksessa käytetään usein hypoteettis-deduktiivista menetelmää. Siinä 1) kehitetään teoria selittämään ja ennustamaan ilmiöitä. Tämän jälkeen 2) teoriasta johdetaan testattavia hypoteeseja eli oletuksia. Lopuksi 3) testataan hypoteeseja ja katsotaan pitivätkö teorian ennustamat oletukset paikkansa.

Jos hypoteesit osoittautuvat virheellisiksi, teoriaa tulee korjata tai se tulee hylätä kokonaan. Jos hypoteesit osoittautuvat päteviksi, teoria saa tukea. Teorian saama tuki ei kuitenkaan osoita teoriaa vedenpitämättömästi oikeaksi, koska virheellisestä teoriasta voidaan johtaa oikeita hypoteeseja. Teoriaa tuleekin testata yhä uudelleen ja uudelleen eri tavoin. Mitä useammat ja merkittävämmät teoriasta johdetut hypoteesit osoittautuvat oikeaksi, sitä pätevämpänä teoriaa voidaan pitää.

Toisaalta voidaan tehdä havaintoja, joiden selittämiseksi kehitetään teoria, tai muodostaa jo tehtyjen havaintojen selittämiseksi uusi teoria. Mutta myös näitä induktiivisesti muodostettuja teorioita tulee testata hypoteettis-deduktiivista menetelmää hyväksi käyttäen.

Empiirisen tutkimuksen arkeen kuuluu myös muita vaiheita kuin teorian testaaminen. Se vaatii jo olemassaoleviin teorioihin ja tutkimustuloksiin tutustumista, mittareiden valitsemista tai kehittämista sekä lukuisten käytännönjärjestelyjen suorittamista. Siihen kuuluu myös aineston kerääminen ja käsitteleminen, ja tulosten analysointi. Tutkimuksen kruunaa raportin kirjoittaminen ja julkaiseminen jossain tieteellisessä, vertaisarviointiin perustuvassa julkaisussa. Tämän jälkeen tutkimus alistuu laajemman tiedeyhteisön arvioitavaksi.

Katso: Hypoteesi; Teoria; Tiede.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1983.

alkuun palaa