Oikaisuja

(ilmestyy Skeptikossa 3/2006)

Skeptikko 2/2006 olleessa Älykkyys, geenit ja ympäristö -jutussa oli taittovaiheessa tai kirjapainossa tulleita virheitä.

Sivu 30: Hermosolujen ja niiden välisten kytkentöjen lukumäärät ovat 10 potenssiin 11 (1011) ja 10 potenssiin 14 (1014), ei tuhatyksitoista ja tuhatneljätoista kuten juttuun oli laitettu.

Sivu 31, 32 jne. : Jutussa toistuvasti mainittu faktorianalyyttinen g-faktori oli taitossa muuttanut muotoaan siten, että g:tä ei ollut kursivoitu. Termin oikea kirjoitusmuoto on kuitenkin kursivoitu g.

Sivu 31: Tietolaatikko 1: Heritabiliteetti

Heritabiliteetilla laajassa merkityksessä tarkoitetaan geneettisen varianssin osuutta populaation koko fenotyyppisestä varianssista. ”Heritabiliteettia (H) mitataan jakamalla geneettinen varianssi (Vg) fenotyyppisellä varianssilla (Vp) eli H=Vg/Vp. Käsitteen suppeassa merkityksessä heritabiliteetti on additiivisen geneettisen varianssin (VA) osuus populaation koko fenotyyppisestä varianssista (Vp) eli h2=VA/Vp” (Tirri, Rauno; Juhani Lehtonen; Risto Lemmetyinen; Seppo Pihakaski; Petter Portin: Biologian sanakirja. Uudistetun laitoksen 2. painos. Otava, Keuruu, 2003). Heritabiliteetti ilmaistaan joko nollan ja ykkösen välisenä arvona tai prosentteina. Heritabiliteetti on tilastollinen käsite, ei mikään pysyvä arvo, ja se koskee tiettyä populaatiota tiettynä ajankohtana. Heritabiliteetti saadaan ihmisen kohdalla tutkimalla erillään ja yhdessä kasvaneita identtisiä ja epäidenttisiä kaksosia, sisaruksia ja adoptiolapsia. ÄO-tutkimuksessa faktorianalyyttisesti saatavan yleisälykkyyden eli g:n heritabiliteetti on länsimaisissa populaatioissa toistuvasti asettunut 0.50–0.80 tienoille. Tämä tarkoittaa sitä, että testien mittaamassa yleisälykkyydessä 50–80 % otospopulaation varianssista eli muuntelusta on geneettistä. Tiedetään, että yleisälykkyyden heritabiliteetti nousee iän myötä. On tärkeää muistaa, että älykkyystutkimus on tilastollista, ja tulokset perustuvat vertailuun eivätkä ole absoluuttisia mittoja. Näin ollen tulokset ovat yksilön kohdalla epävarmoja.

Sivu 38: Taulukko 2: Koulumenestyksen heritabiliteetin arvioita.

Perimä Jaettu ympäristö Ei-jaettu ympäristö
Walker ym. 2005 (Englanti, 7-vuotiaat) 69 12 19
Wainwright ym. 2005 (Australia, 15–18-vuotiaat) 76 16 8
Bartels ym. 2002 (Hollanti, 12-vuotiaat) 57 27 18
palaa alkuun