Puheenjohtajan palsta

Sääntömuutosten tarpeellisuudesta

Viime Skeptikossa avattu keskustelu yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen nykyaikaistamisesta on sujunut rakentavassa hengessä asiantuntijoiden kesken. Skeptikkoaktiivi Jussi K. Niemelä on tiivistänyt esitetyistä puheenvuoroista yleisesti hyväksyttyjä näkökulmia sekä muutamia muita kannatusta saaneita ehdotuksia tämän palstan loppuun. Vaikka itse olen sääntöjen päivittämisen kannalla, ei ole vielä varmaa, tarvitseeko yhdistyksen sääntöjä muuttaa vai riittääkö perusteltu julkilausuma toiminnan uusista linjoista.

Kesän aikana kutsumme Skepsiksen tieteellisen neuvottelukunnan jäseniä ja muita keskusteluun osallistuneita henkilöitä saman pöydän ääreen täsmentämään kantojaan sekä kirjoittamaan ensimmäisiä ehdotuksiaan tekstien muotoilusta. Toinen kokouksen pääaiheista on TNK:n oman roolin löytäminen ja toiminnan vahvistaminen.

Luentotilaisuuteen 5. syyskuuta kutsumme neuvottelukunnan puheenjohtajan professori Jukka Maalammen paneelikeskusteluun, johon osallistuu myös muita pitkän linjan skeptikkoja. Paneelin otsikko on ”Skepsiksen tulevaisuus”. alustusten jälkeen myös kuulijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.

Perusteltuja mielipiteitä sääntöjen muuttamisesta voi lähettää jo kesän aikana Skeptikko-lehteen. Tiukimmat tekstit julkaistaan lehden seuraavissa numeroissa sekä laajemmin Skepsiksen verkkosivuilla www.skepsis.fi – ja toki keskustelupalstallakin voi esittää mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Tunnustan lopuksi avoimesti pitäväni yhdysvaltalaista Committee for Skeptical Inquirya hyvänä lähtökohtana uudistuksillemme. Emme saa antautua sivustakatsojiksi, kun järki ja tiede kyseenalaistetaan monelta rintamalta yhtä aikaa. Toisaalta liiallinen laajentuminen voi lamauttaa toimintamme resurssien vähäisyydestä johtuen.

Voimme varmasti oppia jotain myös Michael Shermerin johtamilta länsirannikon skeptikoilta. avoin uskontokriittisyys ei kuitenkaan kuulu yhdistyksemme toimenkuvaan, vaikka tarvitsemme jämäköitymistä ja selkeämpiä rajoja tässä suhteessa. Eurooppalaiset skeptikkojärjestöt saavat toimia oppainamme, jos niistä löytyy hyviä toimintatapoja. Tärkein työkalu on luonnollisesti avoin keskustelu kotimaisin voimin.

Mikään yhdistys ei voi toimia vastoin jäsentensä tahtoa, mutta ajoittaiset uudistukset ovat usein välttämättömiä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Tällä kertaa keskeistä on löytää aktiivien ja asiantuntijoiden kannalta hyväksyttävä ratkaisu, jonka puolelle saadaan valtaosa jäsenistöstä.

Huolestuneille korostettakoon, että sääntömuutosehdotuksia käsitellään aikaisintaan ensi vuoden kevätkokouksessa, jolloin ne tulisivat voimaan syksyllä 2008. Vuodenvaihteen tienoilla on päätettävä muutosten tarpeellisuudesta. Näin ollen kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.

Keskustelun satoa

Yhdistyksen tuleva sääntömuutos on ollut kevään aikana melko vilkkaan keskustelun kohteena Skepsiksen Mediacouncil-sähköpostilistalla. Tästä kiitos aktiivisille keskustelijoille. Konsensus uusista säännöistä ja Skepsiksen toimialan laajentamisesta on vähitellen muodostumassa. asiantuntijoiden parissa muutoksia pidetään varsin tarpeellisina; pelkkä paranormaalien ilmiöiden metsästys ei riitä nyky-yhteiskunnassa.

Valtaosa aktiiveista on sitä mieltä, että yhdistyksen kriittiseen tarkasteluun on syytä ottaa monilla aloilla valitettavan yleiseksi muodostunut akateeminen irrationalismi ja laajemmin postmoderni totuusrelativismi kokonaisuudessaan. Sen laajoista ja moninaisista tunnusmerkeistä mainittakoon esimerkiksi antitieteellisyys (nimenomaan suhteessa luonnontieteisiin), auktoriteettiusko, kuvitelma absoluuttisen totuuden omistamisesta, vääräksi osoitetun tiedon ja teoriaaineksen itsepintainen säilyttäminen, usko oman perspektiivin ”syvyyteen” tieteelliseen tietoon verrattuna, politiikan ja ideologian sotkeminen tieteeseen, vihamielinen suhtautuminen kriitikoihin sekä välinpitämättömyys vaihtoehtoisia teorioita ja hypoteeseja kohtaan.

Totuusrelativismin tuki huuhaaväitteille ja uskomushoidoille tekee siitä akateemisena muotinakin yhteiskunnallisesti arveluttavaa. Lisäksi postmodernismia suosivien alojen löysä metodiikka ja ”mikä-tahansa-käy” -epistemologia laskee tieteellisen tutkimuksen tasoa.

Tarkastelun alle on tarkoitus ottaa eri uskontojen esittämät väitteet, jotka selkeästi tulevat havaittavan luonnontieteellisen tiedon piiriin. Tässä kyse on lähinnä uskonnollisille näkemyksille suodun henkilökohtaisen tilan tarkentamisesta. Skeptikon kannalta ei ole olennaista, esitetäänkö tieteellisen maailmankuvan vastainen väite uskonnon vai new age -filosofian nimissä. Jos väitteitä pidetään vain vertauskuvallisina, on niihin tarttuminen vaikeampaa. Toisaalta voidaankin perustellusti kysyä, mitä nykyajan maallistunut uskonto itse asiassa tietoteoreettisessa mielessä edustaa ja väittää.

Fundamentalistinen tulkinta valtauskontojen sanomasta on räikeässä ristiriidassa parhaan saatavissa olevan luonnontieteellisen tiedon, mm. evoluutioteorian ja kosmologian kanssa. Uusien sääntöjen puitteissa yhdistys voisi ehkä kannattaa uskontojen ja uskonnollisuuden kriittistä, luonnontieteellistä tutkimusta, mutta rajankäyntiin ja valintoihin palataan vielä. Vapaa-ajattelijoiden ja humanistien tonteille Skepsiksen ei tarvitse mennä.

Edellä kuvattujen ehdotusten nojalla vanhoihin sääntöihin on suunniteltu laajennusta, jonka mukaan yhdistyksen tulee edistää paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden sekä parhaan saatavissa olevan luonnontieteellisen tiedon kanssa jyrkästi ristiriidassa olevien väitteiden objektiivista ja puolueetonta tieteellistä tutkimusta, ottamatta näiden väitteiden paikkansapitävyyteen kantaa apriorisin, tutkimusta edeltävin perustein.

Ajoin värikkäässäkin keskustelussa on vallinnut laaja yksimielisyys siitä, että mahdollisten uusien sääntöjen puitteissa Skepsiksen tulee edistää kriittistä ajattelua sekä järkeen ja tieteeseen perustuvaa käsitystä maailmasta ja luonnosta. Yhdistyksen tarkoituksena on siten edistää tieteen sekä tieteellisen metodin opetusta ja kiisteltyjen tieteellisten kysymysten sekä tieteenalojen asiallista ja puolueetonta tarkastelua. Termin ”Science and reason” suomenkielinen vastine ”järki ja tiede” tullee esiintymään niin säännöissä kuin varsinaisessa toiminnassakin. Iskulause tyyliin ”Skepsis ry – 20 vuotta järjen ja tieteen puolella” on myös mahdollinen.

Muuten toiminnan ja periaatteiden halutaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Yhdistys aikoo edelleen julkaista paranormaaleja ilmiöitä, pseudotiedettä ja rajatieteitä koskevia artikkeleja ja kirjoja. Samoin on tarkoitus ylläpitää tällaisesta tutkimuksesta kiinnostuneiden ihmisten verkostoa ja pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys on myös mahdollisen sääntömuutoksen jälkeen poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Matias Aunola
Jussi K. Niemelä

palaa alkuun