Kreationismin vaarat

Euroopan neuvosto antoi lokakuussa 2007 päätöslauselman 1580: ”Luomisopin vaarat kouluopetuksessa”.

1. Tämän päätöslauselman tarkoituksena ei ole kyseenalaistaa tai vastustaa uskontoa – uskonnonvapaus ei salli sitä. Tarkoituksena on varoittaa eräistä pyrkimyksistä esittää uskonto tieteenä. On tärkeä erottaa uskonto tieteestä. Kyseessä ei ole ristiriita. Tieteen ja uskonnon täytyy pystyä elämään rinnakkain. Kyseessä ei ole uskonnon ja tieteen vastakkainasettelu, mutta on tarpeellista ehkäistä se, että uskonto vastustaa tiedettä.

2. Luomisoppi uskonnollisena vakaumuksena antaa joillekin elämän tarkoituksen. Tästä huolimatta parlamentaarinen yleiskokous on huolestunut kreationististen ideoiden opetusjärjestelmäämme leviämisen mahdollisista huonoista vaikutuksista ja niiden seurauksista demokratiallemme. Jos emme ole varovaisia, kreationismi voi uhata ihmisoikeuksia, jotka ovat Euroopan neuvoston keskeinen huolenaihe.

3. Kreationismi, joka perustuu evoluution ja lajien luonnonvalinnan kieltämiseen, oli pitkään lähes yksinomaan amerikkalainen ilmiö. Nykyään kreationistiset ideat pyrkivät löytämään tiensä Eurooppaan ja niiden leviäminen vaikuttaa melko monessa Euroopan neuvoston jäsenmaassa.

4. Nykypäivän kreationistien, joista useimmat ovat kristittyjä tai muslimeita, ensisijainen tavoite on kouluopetus. Kreationistit yrittävät vaikuttaa siihen, että heidän ideansa sisältyisivät koulujen opintosuunnitelmiin. Kreationismi ei voi kuitenkaan vaatia olevansa tieteenala.

5. Kreationistit kyseenalaistavat tiettyjen alueiden tieteellisen luonteen ja osaamisen ja väittävät, että evoluutioteoria on vain yksi tulkinta muiden joukossa. He syyttävät tiedemiehiä siitä, että he eivät esitä tarpeeksi todisteita, jotka tekisivät evoluutioteoriasta tieteellisesti pätevän. Samalla kreationistit puolustavat omia lausuntojaan tieteellisiksi. Mikään tässä ei edusta puolueetonta arviointia.

6. Olemme todistamassa sellaisten ajatustapojen kasvua, jotka haastavat tämänhetkisen tiedon luonnosta, evoluutiosta, alkuperästämme ja paikastamme maailmankaikkeudessa.

7. On olemassa todellinen riski lastemme mieliin tuotavasta vakavasta sekaannuksesta sen välillä, mikä liittyy vakaumuksiin, uskomuksiin, kaikenlaisiin ihanteisiin ja sen välillä, mikä liittyy tieteeseen. ”Kaikki asiat ovat samanarvoisia” -asenne voi tuntua houkuttelevalta ja suvaitsevaiselta, mutta on itse asiassa vaarallinen.

8. Kreationismissa on monia ristiriitaisia näkökohtia. ”Älykäs suunnittelu” -ajatus, joka on uusin, entistä tarkempi versio kreationismista, ei kiellä määrättyä määrää evoluutiota. Kuitenkin älykäs suunnittelu, hienovaraisemmin esiteltynä, yrittää kuvata lähestymistapaansa tieteellisenä, ja juuri tässä piilee vaara.

9. Yleiskokous on jatkuvasti korostanut, että tiede on tärkeää. Tiede on mahdollistanut merkittäviä parannuksia elin- ja työoloissa ja on varsin merkittävä talouden, teknologian ja sosiaalisen kehityksen tekijä. Evoluutioteorialla ei ole mitään tekemistä jumalallisten ilmestysten kanssa, vaan se perustuu tosiasioihin.

10. Kreationismin väitetään perustuvan tieteelliseen kurinalaisuuteen. Todellisuudessa kreationistien käyttämiä metodeja on kolmea tyyppiä: puhtaasti dogmaattiset väitteet; tieteellisten lainausten vääristynyt käyttö, joskus upeilla valokuvilla esitettynä; tukeutuminen enemmän tai vähemmän tunnettuihin tiedemiehiin, joista useimmat eivät ole asiantuntijoita näissä asioissa. Näillä keinoilla kreationistit pyrkivät vetoamaan ei-asiantuntijoihin ja levittämään epäilyksiä ja sekaannusta heidän mieliinsä.

11. Evoluutiossa ei ole kyse pelkästään ihmisen ja populaation kehityksestä. Sen kieltämisellä voisi olla vakavia seurauksia yhteiskuntamme kehitykselle. Lääketieteellisen tutkimuksen saavutukset, joiden tavoitteena on torjua tartuntatauteja kuten aidsia, ovat mahdottomia, jos jokainen evoluution periaate on kielletty. Emme voi olla täysin tietoisia riskeistä, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden merkittävään vähenemisen ja ilmastonmuutokseen, jos evoluution mekanismeja ei ymmärretä.

12. Moderni maailmamme perustuu pitkään historiaan, jonka tärkeä osan muodostaa tieteen ja teknologian kehitys. Kuitenkaan tieteellistä lähestymistapaa ei vielä täysin ymmärretä ja tämä on omiaan edistämään kaikenlaisen fundamentalismin ja ääriliikkeiden kehitystä. Koko tieteen hylkääminen on varmasti yksi vakavimmista uhkista ihmis- ja kansalaisoikeuksille.

13. Sota evoluutioteoriaa ja sen kannattajia vastaan esiintyy useimmiten uskonnollisten ääriliikkeiden muodossa, jotka liittyvät läheisesti äärioikeistolaisiin poliittisiin liikkeisiin. Liikkeillä on hallussaan todellista poliittista valtaa. Tosiasia, ja tämä on paljastettu useaan otteeseen, on se, että jotkut tiukan kreationismin kannattajat haluavat korvata demokratian teokratialla.

14. Kaikki tärkeimmät monoteististen uskontojen johtavat edustajat ovat omaksuneet paljon maltillisemman asenteen. Paavi Benedictus XVI, esimerkiksi, aivan kuin hänen edeltäjänsä paavi Johannes Paavali II, kiittää tänään tieteen roolia ihmisyyden kehityksessä ja tunnustaa, että evoluutioteoria on ”enemmän kuin hypoteesi”.

15. Sen vuoksi kaikkien evoluutiota koskevien ilmiöiden opettaminen keskeisenä tieteellisenä teoriana on ratkaisevan tärkeää yhteiskuntiemme ja demokratioidemme tulevaisuudelle. Tästä syystä sille täytyy varata keskeinen asema opinto-ohjelmissa ja erityisesti tieteen opintosuunnitelmissa, niin kauan kuin, aivan kuin mikä muukin teoria, se kestää perusteellisen tieteellisen tarkastelun. Evoluutio on läsnä kaikkialla, liiallisissa antibioottien lääkemääräyksissä, jotka luovat vastustuskykyisiä bakteereita, ja maatalouden liikaa käyttämissä torjunta-aineissa, jotka aiheuttavat hyönteisille mutaatioita, minkä jälkeen torjunta-aineilla ei ole enää mitään vaikutusta.

16. Euroopan neuvosto on korostanut, kuinka tärkeää on kulttuuriin ja uskontoon perehdyttäminen. Sananvapauden ja yksilön vakaumuksen nimissä kreationistisia ideoita, niin kuin mitä tahansa muitakin teologisia kantoja, voisi mahdollisesti esittää kulttuurin ja uskonnollisen kasvatuksen lisänä, mutta niillä ei voi väittää olevan tieteellistä arvoa.

17. Tiede tarjoaa korvaamatonta koulutusta älyllisessä perusteellisuudessa. Sen tarkoituksena ei ole selittää ”miksi asiat ovat”, vaan ymmärtää, miten ne toimivat.

18. Kreationistien kasvavan vaikutusvallan tutkiminen osoittaa, että väitteet kreationismin ja evoluution välillä ylittävät järkevän keskustelun rajat. Jos emme ole varovaisia, Euroopan neuvostolle hyvin olennaiset arvot tulevat olemaan kreationistifundamentalistien suoran uhan alla. Euroopan neuvoston parlamentaarikoiden rooli on reagoida ennen kuin on liian myöhäistä.

19. Parlamentaarinen yleiskokous kehottaa täten jäsenvaltioita ja erityisesti heidän koulutusviranomaisiaan puolustamaan ja edistämään tieteellistä tietämystä; vahvistamaan tieteen perustan, historian, epistemologian sekä menetelmien opetusta ja opettamaan samalla objektiivista tieteellistä tietoa; tekemään tieteestä ymmärrettävämpää, houkuttelevampaa ja läheisempää nykypäivän maailman realiteeteille; vastustamaan tiukasti kreationismin opettamista evoluutioteorian kanssa tasavertaisena tieteenä, yleensäkään kreationistisia ideoita ei tulisi esitellä muiden oppiaineiden kuin uskonnon yhteydessä; edistämään evoluution opetusta keskeisenä tieteellisenä teoriana koulujen opinto-ohjelmissa.

20. Yleiskokous on tyytyväinen siihen, että 27 Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden tiedeakatemiaa on allekirjoittanut kesäkuussa 2006 julistuksen evoluution opettamisesta ja kehottaa niitä akatemioita, jotka eivät ole vielä niin tehneet, allekirjoittamaan ilmoituksen.

palaa alkuun