Visioner
och politik
Pieter Bruegel: Vinterlandskap

Pieter Bruegels Vinterlandskap
(1565) ger en idyllisk bild
av samhället

  Nils Mustelin
        www.mustelin.net


Några ord på vägen

Hjalmar Gullberg
(prolog till dikten Förklädd gud, ur diktsamlingen Kärlek i tjugonde seklet, 1933; prologen tillfogad då dikten år 1940 tonsattes av Lars-Erik Larsson):


Ej för de starka i världen
men de svaga.
Ej för krigare men bönder
som har plöjt sin jordlott utan att klaga
spelar en gud på flöjt.
Det är en grekisk saga...

Pär Lagerkvist
(ur Det besegrade livet, 1927):


Han trodde inte på Gud. Men på det gudomliga i människan hade han aldrig kunnat tvivla, hur det än förmår dölja sig. Dess makt är för väldig och trots allt beständigt verksam i världen för att man skulle kunna förneka den. Skulle väl vi misströsta, vi som känner den inom oss.

Bertrand Russell
(ur prologen till Memoarer, del I – 1872-1914, översättning till svenska av Anders Byttner, 1967):


Tre lidelser, enkla men överväldigande starka, har styrt mitt liv: längtan efter kärlek, sökandet efter kunskap och en outhärdlig medkänsla med människors lidanden.

Arthur C. Clarke
(ur Profiles of the Future, 1963, citatet som senare blivit känt som "Clarkes andra lag" översatt till svenska av NM):


Det enda sättet att upptäcka gränserna för det möjliga är att gå ett litet stycke förbi dem, in i det omöjliga.

Nils Mustelin 1998
Foto:
Kaius Hedenström
(oktober 1998)

Men varför denna sida?

Om du har läst sidan Varför finns jag här? så vet du att jag ursprungligen skapade denna webbplats för att presentera mig för väljarna inför riksdagsvalet 1999, där jag var uppställd som kandidat för Svenska folkpartiet i Helsingfors.

Då jag inte är någon politiker i ordets egentliga betydelse, valde jag att hålla presentationen på ett mycket allmänt plan. Men jag ville också, i mycket stora drag, beskriva vad jag anser att vi måste satsa på i arbetet på att "förbättra världen". För det är ju det politik i sista hand går ut på – att försöka skapa ett allt bättre samhälle på alla nivåer.

Därför knåpade jag ihop denna sida, som börjar med några citat som avspeglar vissa av mina grundläggande värderingar och fortsätter med några korta texter skrivna under min blygsamma valkampanj. De två första skrev jag för min egen webbplats, de tre följande för publicering på annat håll.

Du kan välja vad du vill läsa genom att klicka på önskad rubrik i innehållsförteckningen – eller bara söka dig nedåt längs sidan och stanna om du finner något som intresserar.

Hur det gick i riksdagsvalet? Nej, jag blev inte invald, men i stället blev jag i kommunalvalet hösten 2000 återvald som ledamot av stadsfullmäktige i Helsingfors, där jag redan hade suttit en period (1997-2000).

Under perioden 2001-2004 är jag vid sidan av fullmäktigeuppdraget också medlem i direktionen för Helsingfors stadsorkester och i direktionen för "Arbis", som Svenska Arbetarinstitutet oftast kallas.


Gyllene skepp
Politiker eller drömmare?

Om man jämför vårt land med ett segelfartyg som det gäller att styra mot en bättre framtid över okända farvatten, vimlande av lömska blindskär och sjörövare, så motsvaras den erfarna politikern av en kunnig besättningsman eller befälsperson som behärskar både navigeringen och seglingstekniken till fulländning.

Naturligtvis har han en bestämd uppfattning om vart han vill segla. Men han vet också precis hur rodret skall vändas under olika förhållanden, vilka segel som skall revas när vinden ökar i styrka och hur varje åtgärd inverkar på seglatsens ekonomi. Han har också en klar bild av vad som bör göras om ett piratskepp dyker upp vid horisonten.

Sådana kunskaper har jag inte, och därför är det kanske inte berättigat att kalla mig politiker, i ordets konventionella betydelse.

Å andra sidan är jag smärtsamt medveten om många brister i vårt nuvarande samhälle. Jag har visioner av en bättre framtid och jag är övertygad om att vi med god vilja och ärligt sökande efter kunskaper med tiden kommer att kunna förverkliga även sådana visioner, som i dag ligger långt utanför det möjligas horisont. Eller som någon vis tänkare har sagt:

Framtiden är full av spännande utmaningar, skickligt maskerade till olösliga problem.

Utan levande och inspirerande visioner blir politiken bara ett hantverk – eller i värsta fall en prestigekamp och ett maktspel. Vårt samhälle behöver också drömmare – idealister som inte låter sig nedslås av de så kallade "realiteterna". På lång sikt är det ändå de som förändrar världen.

Tillbaka till innehållsförteckningen!

Dansande nyckelpigor
Varför Svenska folkpartiet?

Det finns två tungt vägande orsaker till att jag har gjort Svenska folkpartiet, Sfp, till mitt parti:

 • Sfp:s partiprogram harmonierar i allt väsentligt med min egen liberala syn på samhället, med frihet under ansvar för den enskilda individen, tolerans gentemot minoriteter och ett starkt samhälleligt ansvar för utbildning, hälsovård och social omsorg enligt nordisk modell.
 • Sfp är det enda politiska parti som kraftfullt och målmedvetet arbetar för att bevara en levande tvåspråkighet i vårt land, med allt vad detta innebär av trygghet och trivsel för oss finlandssvenskar, hållbara broar till de andra nordiska länderna och bevarandet av vårt tvåspråkiga kulturarv till glädje och rikedom för hela vårt folk.

Tillbaka till innehållsförteckningen!
Nils Mustelin presenterar sig som riksdagskandidat
Den här korta texten skrev jag för Sfp:s egna internetsidor

Kunskap och medmänsklighet

är våra viktigaste redskap för att bygga framtidens samhälle. Vi behöver kunskaper:

 • för att kunna orientera oss i den växande lavinen av information och skydda oss mot skickligt marknadsförd humbug,
 • för att med öppna ögon kunna arbeta för ett bättre samhälle,
 • för att ytterligare stärka Finlands goda anseende ute i världen och härigenom kunna påverka också den globala utvecklingen.

Medmänsklighet behöver vi både som ledstjärna och som redskap, för att känna ansvar för de svaga och nödlidande, både i vårt eget land och globalt, och använda våra kunskaper till att småningom göra planeten Tellus till ett allt bättre hem för sina invånare.

Dessa värderingar har varit grunden för min verksamhet som forskare, internationell tjänsteman och ordförande i föreningen Skepsis. De skulle också styra mitt arbete som riksdagsman.

Fritidsintressen:

 • Vårt europeiska kulturarv, med musiken i fokus.
 • Den vetenskapliga världsbilden och hur den förvanskas av humbugens handelsresande.

Tillbaka till innehållsförteckningen!
Nils Mustelin presenterar sig som riksdagskandidat
Vidstående text skrev jag för Nyckelbladet, medlemstidning för Sfp i Norra Helsingfors
Nyckelbladet
Vi behöver allt mera kunskap

Några av er som läser detta känner mig säkert från TV, radio eller tidningar och har kanske märkt att det finns åtminstone tre saker som ligger mig varmt om hjärtat.

Genom radioprogrammen Musikväktarna och Notnöten har jag försökt dela med mig av min kärlek till den klassiska musiken.

De visioner som den naturvetenskapliga forskningen har uppenbarat för mig har jag försökt förmedla genom min bok Liv bland miljarder stjärnor och genom TV-program kring samma tema.

Och den djupa indignation jag känner över vår tids skickligt marknadsförda humbug, över hela skalan från astrologi till s.k. alternativ läkekonst, har fått mig att satsa tid och krafter på den viktiga typ av konsumentupplysning som föreningen Skepsis ägnar sig åt.

En gemensam nämnare för dessa tre strängar på min lyra är kärleken till kunskap – kunskap som en inkörsport till hisnande visioner inom konst och vetenskap men också kunskap som skydd och värn mot den kommersiella humbugens massiva anstormning.

Dessutom är jag övertygad om att vi behöver mera kunskap, både på djupet och på bredden, för att med framgång kunna fortsätta det arbete för att skapa ett mjukare och mänskligare samhälle, som är politikens yttersta mål.

Utbildningsfrågorna, på alla nivåer, står därför i centrum för mitt rikspolitiska intresse.

Tillbaka till innehållsförteckningen!
Nils Mustelin presenterar sig som riksdagskandidat
Den här texten har något förkortad och försedd med en annan bild publicerats i Hfrs-bilagan till nr 2/99 av Sfp:s tidning
Medborgarbladet
Mjuka tassar – men
vassa klor när det behövs
Kattungarna Pamina och Sarastro
Nils Mustelin visar upp kattungarna Pamina och Sarastro

"Mjuka värden" är ju ett fruktansvärt slitet uttryck som det inte är alldeles lätt att få ett grepp om. För mig innebär mjuka värden framför allt den varma medmänsklighet vi behöver som en motvikt mot de nödvändiga men känslolösa marknadskrafterna för att småningom göra vår planet till ett allt bättre hem för sina invånare.

Till de mjuka värden räknar jag alltså omtanke och omsorg om de svaga i samhället, det må sedan gälla barn eller åldringar, sjuka eller utvecklingsstörda eller sådana som bara inte kan leva upp till alla de krav som samhället ställer.

Hit hör också allt som främjar goda och förtroendefulla relationer mellan människor – i familjen, i samhället och globalt.

Kunskapens vassa klor

Men liksom en katt inte klarar sig bara med sina mjuka tassar utan också behöver sina vassa klor, behöver vi människor effektiva verktyg för att kunna försvara och befrämja de mjuka värdena.

Kunskap är vårt i särklass viktigaste verktyg – och jag tänker i första hand på den kunskap som bygger på vetenskaplig forskning.

Men det är inte tillräckligt att det vid våra universitet bedrivs högklassig forskning och att vår teknologi är på internationell toppnivå. Minst lika viktigt är det att den vanliga medborgaren har tillräckliga kunskaper för att kunna kritiskt utvärdera den information som i dag strömmar emot oss från alla håll, inte minst via TV och internet. Vi måste lära oss att skilja mellan pålitlig information, som bygger på seriös forskning, och vilseledande information, som sprids av ideologiska eller kommersiella skäl.

Humbugens frammarsch

Det är ett skrämmande faktum att det i dagens samhälle finns starka krafter som hänsynslöst utnyttjar okunnigheten i naturvetenskapliga och medicinska frågor till att marknadsföra tjänster och läror, som är direkt uppfiskade ur djupet av medeltidens mörker eller lånade från förstelnade österländska trossystem.

Ännu mera skrämmande är det att dessa dunkla krafter vinner allt starkare gehör och att såväl medierna som samhället så ofta spelar dem i händerna i stället för att motarbeta dem genom saklig upplysning.

Så länge en betydande del av vårt folk tror att en människas livsöde kan avläsas ur planeternas ställning vid hennes födelse – eller att man kan diagnosticera sjukdomar genom att betrakta ögats regnbågshinna – eller att man kan återställa kroppens "energibalans" genom att massera vissa punkter på fotsulan – är vi illa rustade att fatta beslut som faktiskt befrämjar mjuka värden.

Magibaserat önsketänkande kan aldrig ersätta den kunskap som bara seriös forskning kan ge oss.

Livslångt lärande

Kampen för kunskap och sunt förnuft måste föras på många olika plan. Grundskolans och gymnasiets form och innehåll måste ständigt omprövas. Informationen om vetenskapens metoder och framsteg måste ökas. Maximen om livslångt lärande får inte bli ett tomt slagord – vi behöver allt vassare klor för att bygga upp en bättre framtid!

Tillbaka till innehållsförteckningen!

Denna sida har senast ändrats 6.9.2002
Kommentarer och frågor är välkomna per e-post: nils.mustelin@dlc.fi